. . . شور انتخابات . . .

election_afghanistann

خدایا

حقیقتا نمی دانم نیروهای جهانت دست به چه کار دارند ،

واقعا نمی دانم در این آستانه ی انتخابات دهم کشورم ، چه برایمان خواب دیده ای ،

به نام ها و نشان ها کار ندارم که می دانی به ورای اسامی و شعارها می اندیشم ،

پس برای بهروزی مردمم ،

چه آنها که خوبند و چه آنها که هنوز خوب نشده اند،

چه آنها که دوستم هستند و چه دشمنانم ،

هر آنچه برایشان بهتر است مقدر فرما… آمین!