. . . همه کس ، همه چیز و همه کار ندارند و ندانند و نتوانند . . .

dots-obsession_thumbnail

هر کسی توانمندی ها (داشته ها) یی  و ناتوانی ها ( نداشته ها) یی دارد. خوشبخت کسی است که توانمندی ها و ناتوانی های خودش را خوب بشناسد و بداند چگونه از توانمندی هایش استفاده کند و چگونه با ناتوانی هایش کنار بیاید و آنها را جبران کند.

001

از او خوشبخت تر کسی است که علاوه بر خویشتن شناسی اش ، توانمندی ها و ناتوانی (ترس و ضعف و عقده و کمبود و نداشته ) های دیگران را نیز به خوبی بشناسد و بتواند در حد و سطح توانمندی دیگران از آنها انتظار و توقع داشته باشد و هرگز روی ناتوانی های دیگران حساب باز نکند و انتظار و توقعی نسبت به آنها در خود پرورش ندهد که خود آزاری ای بیش نیست. کافی است واقعا بپذیریم که همه کس ، همه چیز و همه کار ندارند و ندانند و نتوانند!

مثبت فکر کردن و مثبت حرکت کردن و مثبت زیستن تنها راه خوشبختی است.

bashari

منفی  ها و منفی ها و منفی ها به خود ! نه به ما !