سکوت

میگم: شاملو می گه سکوت سرشار از ناگفته هاست.

میگه: سکوت ، سکوته! یعنی هیچ حرفی! پس سکوت بده…

میگم: آخه ناگفتنی ها، ناگفتنی اند. یعنی گفتن شون یا بی فایدس یا مشکل رو بدتر می کنه.

میگه: نه. اون ناگفتنی ها رو نگو.فقط گفتنی ها رو بگو.

میگم: دِ آخه هیچ گفتنی نیست که شر نشه. همش ناگفتنی اِ. هرچی میگم هی بیشتر پیچیده میشه. بیشتر ناراحت میشی.

میگه: باز که داری منو داغون می کنی…

میگم: . . .

میگه: تو می خوای منو دِق بدی…

میگم: .   .   .

میگه: ازت بیزارم. متنفرم. دیگه نمی خوام یک کلمه باهات حرف بزنم.

میگم: ..   ..    ..