. . . مشاغل خاص . . .

404628932476043BXP64649

 w6v8g0

doctors

fnm9vcbboyko0d5ai7ug

همه ی مشاغل مهم هستند. ولی بعضی از کارها واقعا مشاغل خاصی هستند. این مشاغل ، هرکدام به نوعی با آینده و زندگی و هستی انسان ها و جوامع بشری سروکار دارند. پزشکی، قضاوت، امور انتظامی و مشاغلی از این دست که در صورت کوچکترین سهل انگاری ، خسارات غیر قابل جبرانی به بشر وارد می سازند، مشاغلی خاص قلمداد می شوند.

و بدا به حال افراد جامعه ای که در آن پزشکان و قضات و پلیس ، در معرض مخاطرات ناامنی های اقتصادی باشند. وقتی کشوری دچار این معضل بشود، مهاجرت به جایی دارای شرایط زندگی بهتر ، فقط انتخاب مابین بد و بدتر است. مهاجر همیشه می سوزد تا شابد فرزندانش به زندگی بهتری دست پیدا کنند. (شاید زندگی بهتر ، چون مهاجرت هم مخاطرات خاص خودش را دارد که در بسیاری موارد این مخاطرات موجب از چاله درآمدن و در چاه افتادن بشوند)

آیا کسی که یکی از مشاغل خاص جامعه ای را انتخاب کرده ، تا چه حد نسبت به شغل خود مسئول است؟ اگر جامعه نسبت به او و نیازهای زندگی و خانواده اش مسئول نباشد، از وی هم در قبال جامعه رفع مسئولیت می شود؟

اگر خیر، که یقینا این رابطه بین او و جامعه بی دوام خواهد بود و اگر بله، که واویلاست!