. . . اسرار ازل 2 . . .

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

حل این معما نه تو دانی و نه من

هست در پس پرده گفتگوی من و تو

چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من

khayam23khayyam20statue

khayam22

این آهنگ پر خاطره ام با اجرای امیر آرام که پس از سال ها از مفقود شدن کاستش، امروز تونستم پیداش کنم، حیفم اومد تنها تنها گوشش کنم.

خیام اگر ز باده مستی خوش باش

با ماهرخی اگر نشستی خوش باش

چون عاقبت کار جهان نیستی است

انگار که نیستی چو هستی خوش باش

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است

در بند سر زلف نگاری بوده است

این دسته که بر گردن او می بینی

دستی است که بر گردن یاری بوده است

 روح خیام شاد