. . . مرد و زن نداره ! . . .

hungryheart3

مرد و زن نداره.

موضوعی که می خوام بگم مرد و زن نداره.حتما دیدی بعضی از آدم ها فقط دل شون می خواد دوست داشته بشن. دل شون می خواد ببینن همه ذلیل شون شدن! دوست دارن همه قربون صدقه شون برن. صبح تا شب و شب تا صبح از خوبی ها و زیبایی ها شون تعریف بشنون. مبادا کسی به خواسته ها و اوامری که صادر می کنن بی توجهی نشون بده. که اگر این کار رو کردی، باید دور همه چیز رو  خط بکشی. عشق و دوستی و خواهر و برادری و همه چیز در چشم هم زدنی فراموش می شوند. دو دوست تبدیل به دو غریبه می شن. انگار نه انگار که این ها کی بودن و کی هستن.مرد و زن هم نداره.

امان از توقع و انتظارات احمقانه

مرد و زن هم نداره که نداره هیچی ، تازه زن و مرد هم نداره . . .

می گی نه؟ یکی از این ابلهان را امتحان کن . مجانی نیست. کلی اعصابت خرد میشه اما به امتحان و تجربه کردنش برای یک بار هم که شده می ارزه.

یادت باشه که:

“زن و مرد نداره”