. . . روزی ، روزگاری . . .

5je-tala

روزی هر روزه از یزدان گرفتن مفت نیست            می دهد روزی و از عمـــــر روزی* می برد

 

——–

* روزگاری