. . . ذهن . . .

قواعد، روح را اسیر می کنند.آنها مربوط به عقل اند.قلبی با محبت، نیازی به قواعد ندارد.زندگی پیچیده نیست.ذهن، آنرا پیچیده می سازد.قلب به ذهن نشان می دهد که زندگی ساده است. ذهن را به سکوت وادار و به قلبت گوش بسپار.