. . . تفکرات سرزده ی لوازم تحریر فروش . . .

به جای اینکه از دیروز عبرت و تجربه بگیریم، از امروز بهترین استفاده را کنیم و چشم امید به فردا بدوزیم، در حسرت دیروز می سوزیم، امروز را به بطالت می گذرانیم و از فردای خود می ترسیم! 

ترجیح می دهم به جای اینکه فکر کنم امروز خدا نیست و بعد از مرگم بفهمم که هست، الان فکر کنم خدا هست و بعد از مرگم بفهمم که نیست.