. . . هشدار . . .

آن مایه ز دنیا که خوری یا پوشی

معذوری اگر در طلبش می کوشی

باقی همه رایگان نیارزد هشدار

تا عمر گرانبها بدان نفروشی