. . . کتاب خانه . . .

اونقدر وقت ما آدما کم شده که ترجیح میدیم به جای خوندن، بشنویم! این جا چیزهای خوبی برای شنیدن هست. یادمون باشه “شنیدن کی بود مانند دیدن”!