. . . جادو . . .

لحظاتی جادویی تو زندگی هر کسی هست که همیشه باید منتظرشون باشه و سربزنگاه اونا رو بقاپه. فرق آدمای موفق با بقیه در همین توانایی رقم می خوره. هیچ کس نیست که از این لحظات جادویی اصلا تو زندگیش نباشه. کمی هشیاری لازمه. تو دنیا آدم بدشانس نداریم. آدم بدشانس همون کسیه که هشیار نیست و نمی تونه لحظات جادویی شو رو هوا بقاپه. زمان زیادی برای موفق زندگی کردن نداریم.