سوغاتی های جی پور و آگرا را دزد برد، پس مابقی سوغاتی ها را تقدیم می کنم:

noroz2088

رودخانه جامنا

noroz2088

معبد سونامی نارایان

noroz2088

 سواری بر اتوریکشا

noroz2088

مراسم رقص هندی در شام آخر

noroz2088

 مراسم رقص هندی در شام آخر

noroz2088

 مراسم رقص هندی در شام آخر

noroz2088

مامان کرگدن و فرزندش در باغ وحش دهلی نو

noroz2088

انواع شطرنج صنایع  دستی که دل این شطرنج باز را برد

noroz2088

خیابان های مسیر دهلی نو به فرودگاه

noroz2088

خیابان های مسیر دهلی نو به فرودگاه

noroz2088

خیابان های مسیر دهلی نو به فرودگاه

 

 

 

noroz2088

 خیابان های مسیر دهلی نو به فرودگاه

noroz2088

 خیابان های مسیر دهلی نو به فرودگاه

noroz2088

 خیابان های مسیر دهلی نو به فرودگاه

noroz2088

معبد لوتوس(نیلوفر) بهاییان

noroz2088

معبد بیرلا ماندیر دهلی نو

0 Replies to “سوغاتی های سفر هندوستان”

Leave a Reply