. . . After.Life . . .

mv5bmtk0nduzntu5nv5bml5banbnxkftztcwnde4odizmw__v1__sx214_cr00214314_

چند شب پیش پس از ماه ها موفق شدم این فیلم قشنگ را یک نفس تا آخر ببینم. زن جوانی بین مرگ و زندگی دست و پا می زند و مرده شوری که توفیق شستن و آماده ی دفن نمودن جسد را پیدا کرده اما به نظر می رسد می خواهد او را زنده به گور نماید و …

دیدن این داستان معمایی تکان دهنده را به شما توصیه می کنم.